Evaluering og opfølgningsplan

halløj

Vejen Friskoles evalueringsplan:

  1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi p.t. arbejder med evaluering og hvordan vi fremover ønsker at arbejde med evaluering.
    Planen skal dels fremstå som tydelig og målrettet, dels foreskrive en refleksiv og undersøgende praksis, der skal medvirke til udvikling og læring på alle niveauer.
  2. Skolen ønsker at fastholde fag, undervisning og pædagogik som et personligt anliggende og ansvar, hvor, sammenhængen skabes gennem den åbne dialog mellem lærere, elever og forældre.
    Det menneskesyn og de værdier som er beskrevet i skolens idegrundlag skal derfor også være de bærende elementer i praksis omkring evaluering.
  3. Evalueringsplanen er en selvevaluering med det dobbelte formål både at være det interne værktøj, der kan støtte op om konstruktive udviklingsprocesser og samtidig være den synlige oversigt over skolens evalueringspraksis, som skolen ønsker at delagtiggøre og involvere alle interesserede i og fortsat udvikle på.
  4. Desuden beskriver Evalueringsplanen hvorledes skolens evalueringspraksis lever op til gældende lovgivning.
    Heraf følger:

– Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

     – Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner
grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med
det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

     – Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for
opfølgning på evalueringen.

    – Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner og resultatet af evaluering og opfølgnings-
plan på skolens hjemmeside.

Plan og praksis for evaluering

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kernen i den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisningen er dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på- og lægges mål for elevens udbytte af undervisningen                         

Vi tager afsæt i, at elever er forskelligt begavede på forskellige områder, at de har forskellig baggrund og har forskellige forudsætninger, at læring er noget individuelt, der foregår sammen med andre, og at eleven skal inddrages efter evne i at formulere egne mål for at kunne engagere sig i sin egen læreproces.

Denne metode opfylder vores hidtidige formål med evaluering, ligger i forlængelse af vores skolesyn, og støtter vores ønske om at holde evalueringsmetoder åbne for fleksibel udformning i forhold til læringsstil, modenhed og fag.

Skolens tema/emneuger og andre perioder uden for den daglige skemaundervisning, er indtil nu evalueret mundtligt af lærerne med skriftligt referat fra evalueringsmøderne.

For elever, som modtager special-/støtteundervisning udarbejdes særskilte elevplaner i samarbejde med PPR, som evalueres i forbindelse med evt. ansøgning om støtte i det kommende skoleår.

 

Regelmæssig underretning om skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen

På Vejen Friskole bestræber vi os på at have et meget tæt dagligt samarbejde med forældrene. Som forældre er man altid velkommen til at komme og deltage i undervisningen, eller til at komme og spørge til ens barns skolegang. Derudover er der behov for et lidt mere formaliseret samarbejde, og derfor tilbyder vi følgende former:

Klasseforældremøder:

Forældrene inviteres til forældremøde i september samt evt. i foråret, hvis det skønnes nødvendigt. Her fremlægges planer for skoleåret, og klassens ve og vel drøftes.

 

 

Samtaler på skolen:

Elev og forældre inviteres til en samtale på skolen. Klasselæreren indhenter på forhånd vurderinger fra elevens øvrige lærere. Der er altid 2 lærere til stede, som regel dansk og matematiklæreren.

 

På disse møder og under samtalerne, etablerer og vurderer skolen og elevernes forældre det løbende samarbejde sammen med eleven. Der vurderes på tidligere tiltag, der drøftes den aktuelle situation og der aftales fremadrettede fokusområder. Samtalerne tager udgangspunkt i elevplanen, som klasselæreren har ansvar for at inddrage klassens lærere i, og sende den til forældrene, senest en uge før samtalerne. Elevplanerne returneres med kommentarer fra forældre og evt. elever senest 2 dage før mødet. Dermed er alle parter forberedt til at tale om fremtiden.

Skolen udsender hver måned et nyhedsbrev til alle forældre. Her informeres om stort og småt. Hensigten er at styrke den løbende kommunikation af faglige og sociale planer og tiltag. Disse månedsbreve udsendes som e-mail.  De lægges også straks ud på skolens hjemmeside

Opstår der i årets løb uklarhed mellem skole og hjem om undervisningen eller andre forhold i skolens dagligdag, søges dette løst ved en samtale mellem hjemmet og klassens lærer/lærere. Kan man ikke her komme videre inddrages skolens leder i en fortsat drøftelse. Forældre kan i sidste instans henvende sig til skolens bestyrelse, hvis de ikke føler sig hørt. Dette er et usædvanligt skridt, og bør kun anvendes efter nøje omtanke, da det er skolens leder der står inde for planlægningen, tilrettelægningen og afviklingen af skolens daglige undervisning og samvær. Det er derfor skolens leder, der vil kunne ændre på gældende forhold.

Skolens forældre har valgt en tilsynsførende.  Den tilsynsførende aflægger på skolens generalforsamling mundtlige beretninger fra tilsynsbesøgene, hvor de over 2 dage overværer undervisning rundt i klasserne.
Beretningerne kan også læses på skolens hjemmeside

Der afholdes hvert år mindst et storforældremøde, hvor skolens leder og lærere sætter skolens praksis til diskussion, ofte med et særligt fokusområde. Mødet skal inspirere og inddrage flest mulige i skolens udvikling, og søge løbende at aktualisere skolens daglige praksis. I 2013 har fokusområdet været indføring af IPads i undervisningen.

 

Der gennemføres mindst hvert andet år en undervisningsmiljø-undersøgelse med deltagelse af skolens elever og lærere

 

 Løbende evaluering af skolens undervisning

Skolens leder og lærerne drøfter hver uge på lærermødet klasser og elever m.h.t. såvel faglige som sociale forhold.
Ved en hver beslutning om særlige tiltag over for enkeltelever, grupper eller klasser, underrettes de pågældende
forældre før nye tiltag iværksættes

I forlængelse af ovenstående, drøfter skolens leder og lærere emner og opgaver i skolens aktuelle undervisning.

Hvert efterår gennemføres 3 pædagogisk dage.
Her drøftes bl.a.:

– Skolens struktur, elevsammensætning og årsplan.

– Skemastruktur.

– Aktualisering af skolens slut- og delmål samt undervisningsplaner.

– Emne for næste års storforældremøde.

– Hvordan de udmeldte fokusområder fra evalueringen af skolens samlede undervisning indgår i skolens dagligdag og fortsat udvikles som praksis.

– I foråret – i de sidste arbejdsdage inden sommerferien –  evalueres skoleåret og der drøftes opfølgning og indsatsområder for det næste skoleår i sammenhæng med evalueringen af skolens samlede undervisning.

– Aktuelle temaer fra skolens dagligdag drøftes løbende på forældremøder, lærermøder og bestyrelsesmøder.

 

Test og prøver

–  På alle klassetrin bruges regelmæssigt diagnostiske prøver i dansk, engelsk og matematik i.f.t. indstilling til specialundervisning.

Test indgår ikke som en sædvanlig del af undervisningen i skolens øvrige fag, men inddrages om nødvendigt.

– Skolen afholder terminsprøve for 7. 8. og 9. Klasse. Desuden afholdes der afgangsprøve i 9. klasse.

 

Evalueringsplan:

Evalueringsplan for indeværende periode kan ses på hjemmesiden